Yoga i Bawb logo

Mynegai i'r Safle:

 


ENGLISH

Ioga

Beth yw e?
Yn ein byd modern llawn hast mae llawer o bobl yn 'gollwng fynd' i ymarfer ioga - sustem o athroniaeth yn wreiddiol o'r India 5,000 o flynyddoedd yn ôl. Gall pawb ymarfer ioga waeth beth yw eu hoedran, rhyw neu allu.

Mae Ioga'n cynnig cyflwyniad cyfannol i'r corff, y meddwl a'r ysbryd trwy roi'r modd i ni ddelio a sialensiau dyddiol bywyd. Gall ioga hefyd ategu'r gwyddorau meddygol a'r triniaethau ar gyfer cyflyrau penodol .

Mae'n bosibl mai cael eich denu at ioga ar gyfer iechyd a lles a wnewch, neu eich bod yn chwilio am gymorth i oresgyn cyflwr corfforol penodol. Efallai eich bod angen cymorth i reoli straen, dosbarthiadau ioga ar gyfer beichiogi neu ymarferion arbennig ar gyfer rhai llai abl.
Wrth wneud ioga'n rhan o'ch bywyd dyddiol efallai dewch yn ymwybodol o'r newidiadau cynnil yn eich ymdriniaeth a bywyd. Yn eich dosbarth ioga efallai dewch yn ymwybodol o deimlad o wellhad cyffredinol a'r budd sydd i gael o heddwch mewnol.


Beth i ddisgwyl o ddosbarth?
Mae dosbarth ioga'n cynnwys sesiwn o gynhesu'r cyhyrau a ddilynir gan waith penodol ar ystymiau gwahanol (ymarferion ioga) wedyn daw'r ymlacio. Mae rhai dosbarthiadau'n gallu bod yn hamddenol a thawel tra bod eraill yn nerthol ac yn codi chwys.

Ymlacio a chanoli
Mewn dosbarth arferol, ceir rhyw 10 – 20 munud o ymlacio ar y dechrau a/neu ar y diwedd. Mae rhan fwyf o fyfyrwyr yn gorwedd yn 'savasana' ar y cefn. Dysgir amrywiaeth o ddulliau o ymlacio megis ymlacio corfforol, ymarferion anadlu syml, delweddu dychmygus (dychmygu darlun) a thechnegau megis 'awgrym autogenic'

Asana (ystumiau ioga)
Mae llawer o ddosbarthiadau'r Bristish Wheel of Yoga'n dechrau gyda symudiadau i gynhesu'r cyhyrau a'r cymalau. Mae hwn yn paratoi'r meddwl a'r corff tuag at waith asana (osgo) sy'n cryfhau a thonio'r corff er mwyn gwella'r rhediad ynni – gan reoli'r sustemau corfforol a'r anadl a thawelu'r meddwl ar gyfer myfyrdod. Mae'r asanas, a ddefnyddir, yn amrywio o athro i athro yn ddibynnol ar allu'r myfyrwyr. Diben gwaith asana yw nid pa mor bell yr ydych yn gallu ymestyn neu wyrdroi'r corff, ond i gyfuno sadrwydd (stira) y corff yn rhwydd ac ymlaciedig (sukha) Mae athrawon y BWY yn cael eu hyfforddi i addasu'r asanas i unigolion gyda chyflyrau meddygol megis beichiogrwydd a'r gwynegon.

Gwaith anadlu
Dysgir technegau syml o anadlu er mwyn datblygu ymwybyddiaeth o ymlacio'r anadl. Mae'r rhain yn cael eu datblygu wedyn i ymarferion ' pranayama - yn rheoli a symud prana trwy anadlu. Mae prana'n golygu 'bywiol' neu 'ynni hanfodol bywyd'. D'yw pob ymarferiad ddim yn gweddu i bobl sy'n dioddef o broblemau anadlu neu gylchrediad, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn son am unrhyw anhwylder wrth eich athro cyn dechrau'r dosbarth.

Hanes ag athroniaeth
Mae rhai athrawon y BWY yn ceisio cynnwys ychydig o hanes ag athroniaeth yn eu dosbarthiadau ioga trwy gyflwyno thema wythnosol neu dymhorol. Bydd hyn yn gymorth i chi ddeall sut mae ioga yn gweddu i'r cyd-destun gwreiddiol a'r ysbrydol. Peidiwch a bod ofn gofyn cwestiynau i'ch tiwtor – yn y rhan fwyaf o ddosbarthiadau ioga, mae trafodaeth ac adborth yn cael ei annog


Myfyrdod
Mae nifer fawr o dechnegau ac arddulliau i fyfyrio. Mae'r technegau arferol a'u nod o dawelu'r meddwl gan ffocysu'r ymwybyddiaeth ar un gwrthrych - symudiad yr anadl, delwedd neu ganwyll sŵn neu lafargan. Fydd pob athro ddim yn cynnwys myfyrdod fel rhan o'i dosbarth.

Sut i gychwyn a ble i ddechrau
Y peth cyntaf i wneud ydy chwilio dosbarth gydag athro hyfforddedig gyda chredyd cenedlaethol safonol. Ceir gwahanol bwyslais mewn gwahanol ddosbarthiadau - rhai'n fwy corfforol rhai'n canolbwyntio mwy ar ymlacio, gwaith anadlu a myfyrio. Mae'n werth siarad â'r athro am eu dull nhw cyn ymuno a dosbarth. Gwisgwch ddillad cyfforddus hawdd ymestyn ynddynt. Mae rhan fwyaf o ioga'n cael ei wneud ar fatiau gwrthslip - gofynnwch i'r athro os oes modd benthyca rhai yn y dosbarth. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud wrth yr athro os dych chi'n dioddef o gyflwr meddygol cyn dechrau'r dosbarth. I weld rhestr gyflawn o ddosbarthiadau lleol cliciwch yma


Oriel luniau